Огласи во тек за деловен простор

Објава 12/2019-ПП за издавање на деловен простор под закуп во Прилеп по пат на електронско јавно наддавање (13.11.2019)

Од во Огласи во тек за деловен простор со 0 Comments

Објава 12/2019-ПП за издавање на деловен простор под закуп во Прилеп по пат на електронско јавно наддавање (13.11.2019) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Прилеп може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 12/2019-КУ за издавање на деловен простор под закуп во Куманово по пат на електронско јавно наддавање (13.11.2019)

Од во Огласи во тек за деловен простор со 0 Comments

Објава 12/2019-КУ за издавање на деловен простор под закуп во Куманово по пат на електронско јавно наддавање (13.11.2019) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Куманово може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 12/2019-КА за издавање на деловен простор под закуп во Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање (13.11.2019)

Од во Огласи во тек за деловен простор со 0 Comments

Објава 12/2019-КА за издавање на деловен простор под закуп во Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање (13.11.2019) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Кавадарци може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 12/2019-ОХ за издавање на деловен простор под закуп во Охрид по пат на електронско јавно наддавање (13.11.2019)

Од во Огласи во тек за деловен простор со 0 Comments

Објава 12/2019-ОХ за издавање на деловен простор под закуп во Охрид по пат на електронско јавно наддавање (13.11.2019) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Охрид може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 12/2019-БТ за издавање на деловен простор под закуп во Битола по пат на електронско јавно наддавање (13.11.2019)

Од во Огласи во тек за деловен простор со 0 Comments

Објава 12/2019-БТ за издавање на деловен простор под закуп во Битола по пат на електронско јавно наддавање (13.11.2019) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Битола може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 12/2019-КИ за издавање на деловен простор под закуп во Кичево по пат на електронско јавно наддавање (13.11.2019)

Од во Огласи во тек за деловен простор со 0 Comments

Објава 12/2019-КИ за издавање на деловен простор под закуп во Кичево по пат на електронско јавно наддавање (13.11.2019) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Кичево може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 12/2019-СР за издавање на деловен простор под закуп во Струмица по пат на електронско јавно наддавање (13.11.2019)

Од во Огласи во тек за деловен простор со 0 Comments

Објава 12/2019-СР за издавање на деловен простор под закуп во Струмица по пат на електронско јавно наддавање (13.11.2019) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Струмица може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 12/2019-ТЕ за издавање на деловен простор под закуп во Тетово по пат на електронско јавно наддавање (13.11.2019)

Од во Огласи во тек за деловен простор со 0 Comments

Објава 12/2019-ТЕ за издавање на деловен простор под закуп во Тетово по пат на електронско јавно наддавање (13.11.2019) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Тетово може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 3/2019 за продажба на деловен простор по пат на електронско јавно наддавање (13.11.2019)

Од во Огласи во тек за деловен простор со 0 Comments

За деловниот простор кој е предмет на објавата на јавно наддавање, можат да се пријават за учество сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на деловен простор на територија на Република Македонија согласно со закон и кои ги исполнуваат условите дадени во објавата. За подетални информации […]

Прочитај повеќе

Објава 12/2019-ВЕ за издавање на деловен простор под закуп во Велес по пат на електронско јавно наддавање (13.11.2019)

Од во Огласи во тек за деловен простор со 0 Comments

Објава 12/2019-ВЕ за издавање на деловен простор под закуп во Велес по пат на електронско јавно наддавање (13.11.2019) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Велес може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе